Τα νέα της Αγοράς Τα νέα των Επιχειρήσεων

Τι χρειάζεται για να έχεις μείωση φόρου το φορολογικό έτος 2017

ρύθμιση των 100 δόσεων , Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων , ΕΦΚΑ , σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά , Συνεργάτες Οικονομίας , δήλωση φορολογικού έτους 2016 , πληρωμή αποδοχών εργαζομένων
Γράφτηκε από Westcity Team
     

Η Εταιρεία Συνεργάτες Οικονομίας σας ενημερώνει : 

Για να υπάρχει μείωση φόρου για τα εισοδήματα από μισθούς , συντάξεις και από αγροτικά (μόνο για τους κατ επάγγελμα αγρότες), ο φορολογούμενος υποχρεούται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην Ελλάδα ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Το ελάχιστο ποσό δαπανών προσδιορίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (σε ευρώ) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

(Προοδευτική εφαρμογή)

1-10.000 = 10%

10.000,01-30.000 = 15%

30.000,01 και άνω = 20% και μέχρι 30.000 ευρώ

Παράδειγμα : Έστω φορολογούμενος έχει εισόδημα από (μισθούς η συντάξεις η από αγροτικά) 31.500,00. Οι δαπάνες που πρέπει να πραγματοποίηση ο φορολογούμενος με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής θα πρέπει να ποσό 4.300,00.

(Υπολογισμός 10.000,00 Χ 10% = 1.000,00

συν 20.000,00 Χ 15% = 3.000,00

συν 1.500,00 Χ 20% = 300,00

Σύνολο 31.500,00 = 4.300,00

Δαπάνες που αναγνωρίζονται

Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών αναγνωρίζονται , εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες.:
Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά υποχρεούται σε προσκόμιση αποδείξεων.

1.οι φορολογούμενοι άνω των εβδομήντα (70) ετών, (Ισχύει για όσους έχουν γεννηθεί έως και την 31/12/1947

2.οι φορολογούμενοι με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω,

3.οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση,

4.οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
5. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της παρούσας.
6. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
7. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
8. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.
9. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους.
10. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
11. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
12. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

Προσοχή : Οι φορολογούμενοι που εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας. Οι αποδείξεις φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο.

Όταν η πληρωμή των δαπανών προς τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής που γίνεται με μετρητά (σε γκισέ η σε easy-pay μηχανήματα) λαμβάνονται υπ όψιν για τη μείωση του φόρου.

Φυσικά όσοι εξαιρούνται από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής εφόσον επιθυμούν μπορούν να κάνουν χρήση με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής

Και την υποχρέωση σε προσκόμιση αποδείξεων

Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

Λοιπά θέματα καθημερινότητας (Διευκρινίσεις)

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων , το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών.
Όταν ένας εκ των δυο συζύγων πραγματοποιεί δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών αλλά δεν δικαιούται την προβλεπόμενη μείωση φόρου με, το ποσό των δαπανών δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο, για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οι πραγματικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω λογαριασμούς ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες τους. Τα ίδια ισχύουν και για πιστωτικές κάρτες με δικαιούχους κύρια και πρόσθετα μέλη.
Ειδικά για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ που είναι σε όνομα διαφορετικό από αυτόν που καταβάλλει, γίνονται δεκτές οι εν λόγω δαπάνες, εφόσον ο καταβάλλων την δαπάνη είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.
Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να διατηρηθεί η μείωση φόρου, στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, οι εν λόγω δαπάνες θα λαμβάνονται υπόψη μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.
Για την απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement) ή αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, αναλυτική εικόνα καρτών, αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης, αντίγραφο του τερματικού μηχανήματος (POS) κ.λπ. και δεν απαιτείται η συλλογή αποδείξεων.
Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την απόδειξη της δαπάνης για απόκτηση αγαθών και λήψης υπηρεσιών φυλάσσονται από τους φορολογούμενους μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.

Ποινές:
Εάν ο φορολογούμενος δεν καλύψει το ελάχιστο ποσό για τις πληρωμές με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής , τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

Like
Like! Τέλειο Χαχα Ουάου! Λυπάμαι... Έλεος

Σχόλια

/* ]]> */