Ελλάδα

Ψηφίστηκε ευνοϊκή διάταξη για συμβασιούχους!

Γράφτηκε από westcity team
    

Με το άρθρο 177 (παρ. 1γ) του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167) που δημοσιεύθηκε η κυβέρνηση προώθησε ρύθμιση υπέρ των απασχολουμένων στους Δήμους και τις Περιφέρειες με κάθε είδους συμβάσεις («συμβασιούχοι»).

Συγκεκριμένα με την ανωτέρω διάταξη προβλέφθηκε η δυνατότητα των Δήμων και των Περιφερειών να ΜΗΝ ασκούν ένδικα μέσα σε υποθέσεις κατά τις οποίες κρίνεται από τα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια ο προσδιορισμός (αληθής χαρακτήρας) ή η μετατροπή της εργασιακής σχέσης των συμβασιούχων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

Ειδικότερα στο εδάφιο γ’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4635/2019 αναφέρεται ότι:

«γ.Στο τέλος της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισμό ή την μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου.».

 

/* ]]> */