Τα νέα της Αγοράς Τα νέα των Επιχειρήσεων

Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος εταιρικού αυτοκινήτου

Ε.Φ.Κ.Α. , ρύθμιση των 100 δόσεων , Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων , ΕΦΚΑ , σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά , Συνεργάτες Οικονομίας , δήλωση φορολογικού έτους 2016 , πληρωμή αποδοχών εργαζομένων
Γράφτηκε από Westcity Team
   

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ: 

Ο ν.4446/22.12.2016 έφερε σημαντικές αλλαγές στην φορολογική μεταχείριση της παροχής σε είδος εταιρικών αυτοκινήτων με αναδρομική ισχύ από 01/01/2016.

Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής:

α) για ΛΤΠΦ από     0,00 έως 12.000 ευρώ (4%) της ΛΤΠΦ ετήσιο εισόδημα,
β) για ΛΤΠΦ από 12.001  έως 17.000 ευρώ (7%) της ΛΤΠΦ ετήσιο εισόδημα,
γ) για ΛΤΠΦ από 17.001  έως 20.000 ευρώ (14%) της ΛΤΠΦ ετήσιο εισόδημα,
δ) για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ (18%) της ΛΤΠΦ ετήσιο εισόδημα,
ε) για ΛΤΠΦ πλέον των 25.001 ευρώ (22%) της ΛΤΠΦ ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα. Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα.

Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:

i)   0-2 έτη καμία μείωση
ii)  3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%)
iii) 6-9 έτη μείωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
iv) Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό (50%).

Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων έως 12.000 ευρώ.

Like
Like! Τέλειο Χαχα Ουάου! Λυπάμαι... Έλεος

Σχόλια

/* ]]> */